ke stažení ve formátu PDF zde

Hlava I.

Název, postavení a sídlo

1.1.

Název

Komora Public Relations (KoPR)

dále jen „Komora”

1.2.

Komora je sdružením ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

1.3.

Sídlem Komory je Rašínovo nábřeží 68, 120 00, Praha 2

1.4.

Komora je založena na dobu neurčitou.

1.5.

Komora je právnickou osobou.

1.6.

Komora je osobou podle § 15 odst.7, resp.dle § 20 odst.8 zákona o dani z příjmů, tj.je založena za účelem rozvoje oboru Public Relations a dalších komunikačních oborů (jako je Public Affairs, marketing a reklama), informování, motivování a stimulování svých členů, jejich vzdělání a profesionálního rozvoje.

Hlava II.

Cíle činnosti Komory

2.1.

Cílem komory je zejména:

 1. Zvyšovat odbornou úroveň profesí zabývajících se profesionálně oborem vztahů s veřejností a dalšími cílovými skupinami, vytvářet prostor pro výměnu zkušeností svých členů a jejich motivování
 2. Zvyšovat povědomí veřejnosti i odborné veřejnosti o oboru public relations a souvisejících komunikačních oborech, např. kvalitní publikační činností v médiích a vlastními publikacemi
 3. Vytvářet základnu pro integritu postupů, rozvoje metodologie a dopracování potřebné legislativy.
 4. Hájit a zastupovat zájmy svých členů vně Komory a vytvářet podmínky pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy.
 5. Vytvářet podmínky pro spolupráci Komory s orgány Českého státu, dalšími profesními organizacemi v České republice i v zahraničí.

2.2.

Komora je založena na důsledně demokratických principech. Členství je dobrovolné.

2.3.

Komora je zájmovým a nezávislým sdružením svých rovnoprávných členů, je politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost.

Hlava III.

Členství v Komoře

3.1.

Členství v Komoře má následující formu:

 • řádné

3.2.

Řádným členem Komory se může stát každá fyzická osoba (občan ČR i cizinec) či právnická osoba, která prokáže způsobilost pro vykonávání své profese a dále pak především splněním následujících podmínek:

 1. morální bezúhonnost (negativní lustrační osvědčení u fyzické osoby či statutárního orgánu právnické osoby a čestné prohlášení o nečlenství v následujících organizacích: SNB, Lidové milice)
 2. trestní bezúhonnost
 3. pokud je uchazeč o řádné členství právnickou osobou, musí zveřejňovat svou finanční situaci v souladu s Obchodním zákoníkem
 4. nedluží státu na sociálním a zdravotním pojištění; má řádně zaplacené daně
 5. má prokazatelnou praxi v médiích, případně profesní kurzy, prokazatelnou praxi v reklamě, marketingu či Public Relations
 6. člen Komory musí být klientovi schopen poskytnout kompetentní zastupování. Kompetentní zastupování vyžaduje znalost, zkušenost a dostatečnou odbornou připravenost.
 7. souhlasí se stanovami a etickým kodexem, zaváže se je dodržovat a platit příspěvky
 8. má ukončené středoškolské vzdělání nebo odpovídající vzdělání k předmětu činnosti Komory; neomezenou způsobilost k právním úkonům a nebyl pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy.

O přijetí řádného člena rozhoduje představenstvo na základě jeho žádosti a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro přijetí.

3.3.

Ukončit členství může člen bez udání důvodu a to doporučeným dopisem doručeným představenstvu. Členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky, pokud člen neoznámí, že má zájem ukončit členství ihned. Již zaplacené členské příspěvky se nevracejí.

3.4.

Členství zaniká na základě doporučení disciplinární komise bez dalšího projednání v případě neuhrazení členských příspěvků a paušálních náhrad za služby poskytované Komorou, nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.

3.5.

Poruší-li některý z členů stanovy nebo etický kodex může mu být podle disciplinárního řádu uložena sankce, příp. může být dle stupně závažnosti porušení povinností Komory vyloučen.

3.6.

O vyloučení musí být člen vyrozuměn písemně. Rozhodnutí o vyloučení mu musí být doručeno do vlastních rukou nebo náhradním způsobem. Členství v Komoře zaniká dnem doručení tohoto rozhodnutí. O přezkoumání rozhodnutí může člen požádat soud.

Hlava IV.

Orgány Komory

4.1.

Orgány Komory jsou:

 1. Valná hromada.
 2. Představenstvo.
 3. Dozorčí rada.
 4. Poradní orgány.

Valná hromada

4.2.

Valná hromada je nejvyšším orgánem komory, který vykonává veškeré funkce Komory, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům. Může si vyhradit i rozhodnutí ve věcech, které přísluší jinému orgánu. Valná hromada je shromáždění všech členů.

4.3.

Valná hromada:

 1. Schvaluje změny a doplňky stanov Komory.
 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti Komory a jejich orgánů.
 3. Schvaluje finanční hospodaření a rozpočet Komory.
 4. Ustavuje odborné komise Komory.
 5. Schvaluje cíle Komory na další období.
 6. Volí a odvolává členy představenstva, volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.
 7. Volí a odvolává dozorčí radu.
 8. Rozhoduje o vyloučení člena Komory.
 9. Rozhoduje o výši členských příspěvků.
 10. Rozhoduje spory mezi členy Komory, posouzené smírčí komisí,
 11. Rozhoduje spory mezi členy Komory a orgány, posouzené smírčí komisí,
 12. Rozhoduje o zániku Komory, případně o ustanovení likvidátora
 13. Schvaluje vnitřní řády (etický kodex, organizační řád, příspěvkový řád, disciplinární řád, volební a jednací řád valné hromady).

4.4.

Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji představenstvo písemnou pozvánkou, která musí být doručena členům nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. V pozvánce musí být uveden program jednání valné hromady. Přílohou pozvánky musí být písemné materiály přikládané k jednotlivým bodům programu, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

4.5.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy nejpozději do čtyřiceti dnů, když o to požádá písemnou formou jedna desetina řádných členů. Představenstvo může valnou hromadu svolat i z vlastního podnětu nebo z podnětu dozorčí rady.

4.6.

Každý řádný člen má jeden hlas. Valná hromada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

4.7.

Usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných řádných členů Komory. Pro změny a doplňky stanov a pro rozhodnutí o zániku Komory je nutný souhlas dvoutřetinové většiny řádných členů Komory.

4.8.

Hlasování se provádí aklamací. Volba představenstva se provádí tajným hlasováním.

4.9.

V případě, že valná hromada nebude schopna usnášení v termínu uvedeném na pozvánce posouvá se termín jejího zahájení o jednu hodinu. Tato náhradní valná hromada s nezměněným programem je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Komory.

4.10.

Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé zápisu a předseda představenstva. Zápis musí být zaslán všem členům Komory do třiceti dnů od konání valné hromady.

4.11.

Případnou změnu stanov předloží k registraci na ministerstvu vnitra předseda představenstva Komory písemně do patnácti dnů od jejich schválení.

4.12.

Usnesení valné hromady ve věcech vyjmenovaných v bodě 4.3. jsou závazná pro všechny členy Komory a její orgány.

Představenstvo

4.13.

Představenstvo je statutárním orgánem Komory. Ze své činnosti skládá účty valné hromadě.

4.14.

Představenstvo se tvoří: z pěti řádných členů, volených valnou hromadou tajným hlasováním na období 3 let.

4.15.

Představenstvo rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě, zejména

 1. Svolává valnou hromadu členů.
 2. Připravuje a předkládá valné hromadě výroční zprávu, účetní závěrku a návrh rozpočtu. pro projednání v dozorčí radě,
 3. Předkládá valné hromadě ke schválení návrh organizačního řádu.
 4. Řídí činnost odborných komisí.
 5. Organizuje a řídí činnost Komory v rozsahu nezbytném k zabezpečení úkolů.
 6. Spravuje majetek Komory.
 7. Zastupuje Komoru v právních vztazích.
 8. Jmenuje úředníky Komory, určuje rozsah jejich odměn a oprávnění.
 9. Volí a odvolává disciplinární komisi a předsedu smírčí komise, schvaluje smírčí řád.
 10. Volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva Komory.
 11. Bere na vědomí výsledky jednání a rozhodnutí učiněná předsedou představenstva mezi jednotlivými zasedáními představenstva Komory.
 12. Ustavuje odborné komise.
 13. Schvaluje zkušební řád Komory včetně poplatků a odměn členů zkušební komise.

4.16.

Z členů představenstva je volen předseda a místopředseda tajným hlasováním na období tří let.

4.17.

Předseda představenstva řídí a koordinuje činnost představenstva Komory, podepisuje jeho veškerou dokumentaci případně ověřuje podpisem některého z členů představenstva. Při své činnosti plní úkoly uložené valnou hromadou a představenstvem.

V nepřítomnosti jej zastupuje člen představenstva pověřený předsedou představenstva. V případě, že v průběhu volebního období zanikne mandát předsedy představenstva, vykonává jeho funkci místopředseda představenstva.

4.18.

Představenstvo svolává předseda představenstva dle potřeby Komory, nejméně dvakrát ročně. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

4.19

Ze schůzí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva nebo jím pověřený zástupce a člen představenstva. Zápis musí být doručen všem členům představenstva do patnácti dnů od konání schůze.

4.20.

Vztah mezi Komorou a členy představenstva při obstarání záležitostí Komory se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Při porušení povinností vyplývajících z členství v představenstvu Komory ručí člen představenstva za škody způsobené třetím osobám.

Dozorčí rada

4.21

Dozorčí rada je tříčlenná. Členové jsou voleni z řádných členů valnou hromadou na období tří let.

4.22.

Členové dozorčí rady ze svého středu volí předsedu , který svolává a řídí její jednání.

4.23.

Dozorčí rada zejména:

 1. Kontroluje dodržování stanov, řádů a usnesení valné hromady.
 2. Kontroluje hospodaření Komory.
 3. Navrhuje sankce za jištěné nedostatky.
 4. Jmenuje členy smírčích komisí.

4.24

Dozorčí rada může dát podmět ke svolání valné hromady představenstvu. Pokud není ve stanovené lhůtě svolána, může valnou hromadu valnou hromadu svolat sama.

Poradní orgány

4.25.

Představenstvo ustavuje dle potřeby poradní orgány Komory a volí jejich zástupce z řádných členů Komory.

4.26.

Za činnost poradních orgánů odpovídají vedoucí. Ti předkládají představenstvu plán práce pro zajištění úkolů uložených valnou hromadou nebo představenstvem.

4.27.

Poradními orgány Komory jsou také zvláštní odborné komise,

 1. Smírčí komise Komory, napomáhá řešení sporů mezi jednotlivými účastníky. Vedoucí je volen představenstvem a členové komise jsou ustaveni dozorčí radou s ohledem na druh sporu. Se složením komise musí souhlasit všichni ti členové Komory, jejichž spor se řeší. Členové Komory jsou povinni řešit své spory nejprve prostřednictvím smírčí komise, teprve při neúspěšnosti lze požádat o rozhodnutí soud.
 2. Disciplinární komise prošetřuje přijatá oznámení disciplinárních provinění. Disciplinární komise je tříčlenná. Členové jsou voleni z řádných členů představenstvem na období tří let. Postup komise upravuje disciplinární řád.
 3. Další komise ustanovené představenstvem.

Hlava V.

Jednání za Komoru

5.1.

Za Komoru jedná navenek předseda představenstva, který má oprávnění podepisovat veškeré písemné dokumenty. Představenstvo může zastupování pověřit i svého jiného člena.

5.2.

Podepisování za Komoru se děje tak, že k předepsanému nebo otištěnému názvu Komory připojí předseda představenstva nebo pověření člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

Hlava VI.

Práva a povinnosti členů

6.1.

Všichni členové mají právo:

 1. Účastnit se jednání valné hromady, podílet se na činnosti Komory a požívat výhod členství, podat návrhy a hlasovat na jednáních orgánů, jejichž jsou členy.
 2. Vyjadřovat se k předloženým materiálům, dávat podněty k přezkoumání hospodaření Komory dozorčí radě.
 3. Využívat všech dostupných informací shromážděných komorou v rámci její činnosti, včetně fondu odborné knihovny ( v souladu s výpůjčním řádem ).

6.2.

Řádní členové mají právo být voleni do všech orgánů Komory.

6.3.

Všichni členové Komory mají povinnost:

 1. Přispět ke zvýšení společenské prestiže Komory a oboru Public Relations a vztahů s veřejností, reklamy a marketingu.
 2. Přispět hodnocením svých zkušeností z výkonu uvedených funkcí (profesí) ke zdokonalení metodických postupů a legislativy a poskytovat představenstvu o své odborné činnosti veřejné prospěšné informace.
 3. Dodržovat zákonné předpisy spojené s výkonem uvedených profesí, nezúčastňovat se jakýchkoliv akcí, které by mohly poškodit dobré jméno Komory a společenskou prestiž oboru Public Relations.
 4. Dodržovat stanovy, řády a usnesení valné hromady Komory.
 5. Dodržovat etický kodex Komory tvořený z následujících zásad:
  • jednat v souladu s platným právním řádem České republiky;
  • dodržuje striktní důvěrnost ohledně informací vztahujícím se ke klientům; zavazuje se k témuž zavázat případné třetí strany, které by na práci pro klienty podíleli;
  • zavazuje se zamezit konfliktu zájmů, tzn.informuje každého klienta o potenciálních konfliktech zájmů, které by mohly vzniknout zastupováním dalšího klienta podnikajícího v podobné oblasti či sektoru podnikání;
  • člen Komory má právo odmítnout vykonávat činnost, která by byla v konfliktu s jeho přesvědčením a svědomím nebo by mohla být neetického charakteru;
  • podle svých nejlepších možností poskytovat médiím a veřejnosti pravdivé informace

6.4.

Řádní členové jsou povinni platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu Komory.Členský příspěvek na rok je stanoven následovně:

 1. právnické osoby: roční poplatek odvozen od obratu; maximálně však 12 000 Kč za rok
 2. fyzické osoby se živnostenským listem / samostatně výdělečně činné – 3 000 Kč za rok

Představenstvo Komory je nadpoloviční většinou hlasů oprávněno výši poplatků v jednotlivých případech upravit , pokud k tomu shledá důvody.

Hlava VII.

Hospodaření Komory

7.1.

Majetek komory tvoří:

 1. Zápisné a členské příspěvky.
 2. Dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací.
 3. Příjmy z vlastní odborné činnosti.

Komora může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy.

7.2.

Odměny orgánů Komory stanoví valná hromada, která rovněž může rozhodnout o zřízení profesionálních orgánů Komory a jejich finančního zabezpečení. Předsedovi představenstva přísluší režijní paušál a náhrada za ztrátu času ve výši dané rozpočtem na běžný rok.

7.3.

O vydáních Komory rozhoduje na základě schváleného rozpočtu předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.

7.4.

Všechny finanční prostředky jsou spravovány centrálně. Čerpání prostředků je možné jen na základě zúčtovatelných účetních dokladů v rámci stanovených finančních limitů daných rozpočtem na běžný kalendářní rok.

7.5.

O čerpání prostředků musí být vedená přesná evidence v souladu s účtovou osnovou pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Za vedení účetnictví odpovídá předseda představenstva, který může vedením účetnictví pověřit jinou osobu za odměnu, jejíž výše bude schválena představenstvem.

7.6.

Rozpočet komory nesmí být vypracován jako vyrovnaný.

Hlava VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Komora zaniká

 1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady členů,
 2. Pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní moci o jejím rozpuštění.

8.2.

Při zániku Komory provede její majetkové vypořádání určený likvidátor. Pro likvidaci se použijí platné předpisy, zejména ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Každý člen má právo na alikvotní podíl z likvidačního zůstatku podle výše uhrazených členských příspěvků za dobu před zánikem členství v Komoře.

Hlava IX.

Účinnost stanov

9.1.

Změny stanov nabývají platnosti okamžikem schválení valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy je Ministerstvo vnitra vezme na vědomí.