Kodex

Členství v Komoře Public Relations je podmíněno přijetím etického kodexu. Etický kodex slouží k vytyčení zásad, které si Komory klade za cíl; především zvýšení etického chování a profesních standard public relations.

Kodex profesionálních hodnot veřejné komunikace členů Komory Public Relations

1. Veřejný zájem – vztah k veřejnosti

 • Členové uznávají právo každého jednotlivce jakožto i instituce, spolku či obchodní společnosti šířit fakta a vyjadřovat názory ve veřejné debatě. Nikdo nesmí být z veřejné debaty vylučován.
 • Členové svým jednáním vytvářejí další hlas na trhu myšlenek, faktů a názorů.
 • Členové respektují všechny názory, podporují a prosazují právo na svobodu slova a projevu, které je jasným veřejným zájmem.
 • Členové svým jednáním přispívají ke svobodnému toku přesných a pravdivých informací, který je součástí demokracie, neboť umožňuje činit informovaná rozhodnutí.

2. Profesionalita – vztahy mezi členy, konflikt zájmů a vztah k těm, které členové zastupují

 • S vědomím obtížnosti svého úkolu se členové zavazují k nejvyššímu standardu přesnosti a pravdivosti informování ve vztahu k veřejnosti a se závazkem k těm, které reprezentují.
 • Členové se zavazují k jednání výhradně na základě odbornosti, znalosti, zkušenosti a expertízy.
 • Členové respektují konkurenci a konkurenty.
 • Členové se zavazují vyvarovat se konfliktu zájmů skutečnému nebo potencionálnímu.
 • Členové uznávají právo na soukromí, a proto chrání důvěrné a osobní informace.
 • Členové nesmějí zneužívat privilegované nebo důvěrné informace, které mohou získat od těch, které reprezentují.
 • Členové se zavazují vést ty, které reprezentují, k otevřenosti.
 • Členové se zavazují k neustálému vzdělávání se a k budování důvěryhodnosti své profese.
 • Členové svým jednáním pomáhají vytvářet prostředí důvěry mezi jednotlivci, institucemi, spolky a firmami a pracují proti snahám rozdělovat či diskriminovat jednotlivé skupiny společnosti. Členové jednají stejně čestně s těmi, které zatupují, jako se zástupci médií, podnikatelů, politiků, občanů, zaměstnanců nebo obecně veřejnosti.

3. Nezávislost

 • Členové poskytují těm, které reprezentují, objektivní a nezávislé rady nebo služby podle svého nejlepšího svědomí a odbornosti.
 • Členové si svým jednáním uchovávají integritu a konzistenci jako nezbytnou podmínku důvěryhodnosti.