Cíle KoPR

Zvyšovat odbornou úroveň profesí zabývajících se profesionálně oborem vztahů s veřejností a dalšími cílovými skupinami; vytvářet prostor pro výměnu zkušeností svých členů a jejich motivování.

Rozšiřovat povědomí veřejnosti i odborné veřejnosti o oboru public relations a souvisejících komunikačních oborech, např. kvalitní publikační činností v médiích a vlastními publikacemi.

Vytvářet základnu pro integritu postupů, rozvoje metodologie a dopracování potřebné legislativy.

Hájit a zastupovat zájmy svých členů vně KoPR a vytvářet podmínky pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy.

Připravovat podmínky pro spolupráci KoPR s orgány České republiky, dalšími profesními organizacemi v ČR i v zahraničí.